Expira RCA-ul si mereu uiti
Completati campurile obligatorii*
Nume si prenume/companie*

Email*

Telefon

Data*

Trimite un mesaj catre echipa Axasig si o sa fiti anuntat telefonic de catre un operator.
Noutati
In caz de dauna

Acci­dente se intam­pla tot tim­pul, chiar si celor mai buni soferi…Asadar, este impor­tant sa stii ce prevede legea si care sunt pasii pe care tre­buie sa-i urmezi daca auto­tur­is­mul tau este impli­cat intr-un eveni­ment rutier.

Accident fara vatamari corporale maxim 2 autovehicule implicate

De la 1 iulie 2010 este mai sim­plu: acci­den­tele rutiere sur­ven­ite pe ter­i­to­riul Romaniei, in urma carora au rezul­tat numai pagube mate­ri­ale si in care au fost impli­cate doua vehicule, pot fi solu­tion­ate fara ca doc­u­mentele de con­statare sa fie intocmite de catre Poli­tie, cu con­di­tia ca For­mu­la­rul de con­statare ami­a­bila (link) sa fie com­ple­tat si sem­nat de catre ambii soferi impli­cati in accident.

Con­statarea ami­a­bila de acci­dent poate fi uti­lizata doar in cazul in care doua vehicule au fost impli­cate intr-un acci­dent in urma caruia au rezul­tat numai prej­u­dicii mate­ri­ale. Uti­lizarea for­mu­la­ru­lui de con­statare ami­a­bila de acci­dent nu este o oblig­atie pen­tru cei doi con­d­u­ca­tori auto impli­cati in acci­dent, ci este doar o alter­na­tiva la pro­ce­dura actu­ala de con­statare de catre poli­tia rutiera.

For­mu­la­rul poate fi procu­rat de la soci­etatea de asig­u­rari care a emis polita de asig­u­rare RCA sau CASCO . Acesta tre­buie com­ple­tat cu infor­matii con­forme cu datele din: polita de asig­u­rare RCA , cer­ti­fi­catul de inma­tric­u­lare al autove­hicu­l­u­lui si per­misul de con­duc­ere. Tre­buie ver­i­fi­cat ca si datele celuilalt autove­hicul impli­cat in acci­dent sa core­spunda cu doc­u­mentele acestuia.

Reco­man­darea noas­tra este ca acest for­mu­lar sa fie com­ple­tat la cen­trul de daune al asig­u­ra­toru­lui celui care se face vino­vat de eveni­men­tul rutier.

Impor­tant de retinut:

 • Alegeti o uni­tate ser­vice care are con­ven­tie de decon­tare directa cu soci­etatea de asig­u­rare — ast­fel, veti putea ridica autove­hicu­lul dupa efec­tu­area reparatiei fara a achita con­traval­oarea ser­vici­ilor de reparatii;
 • In unele sit­u­atii, in func­tie de com­pa­nia de asig­u­rare, puteti efec­tua con­statarea daunei in ace­lasi ser­vice in care veti repara avari­ile — este indi­cat sa va intere­sati de acest lucru in momen­tul in care apelati ser­vi­ciul call cen­ter pen­tru programare.
Furt
 • Anun­tati fur­tul la Poli­tie ime­diat ce con­statati dis­pari­tia autovehiculului;
 • Prezentati-va la sediul soci­etatii de asig­u­rare pen­tru deschiderea dosaru­lui de dauna — in ter­men de maxim 24 ore de la con­statarea furtului;
 • In func­tie de soci­etatea de asig­u­rare, vi se vor solicita: ambele ran­duri de chei si talonul in original;
 • Notati ca dosarul de dauna va fi solu­tionat numai dupa ce Poli­tia emite o rezo­lu­tie finala la ancheta care urmeaza a fi des­fa­sur­ata, in nici un caz mai devreme de 60 zile cal­en­daris­tice de la raportarea furtului.
 • Inspec­torii de dauna va vor indica punc­tual care sunt doc­u­mentele care tre­buie depuse la dosar, insa puteti con­sulta si lista noas­tra de la sec­tiunea “Doc­u­mente” (link).

Impor­tant de retinut:

 • Alegeti o uni­tate ser­vice care are con­ven­tie de decon­tare directa cu soci­etatea de asig­u­rare — ast­fel, veti putea ridica autove­hicu­lul dupa efec­tu­area reparatiei fara a achita con­traval­oarea ser­vici­ilor de reparatii;
 • In unele sit­u­atii, in func­tie de com­pa­nia de asig­u­rare, puteti efec­tua con­statarea daunei in ace­lasi ser­vice in care veti repara avari­ile — este indi­cat sa va intere­sati de acest lucru in momen­tul in care apelati ser­vi­ciul call cen­ter pen­tru programare.
Eveni­mente in parcare

Auto­tur­ism avariat in par­care — autor necunoscut

 • NUmai este nece­sara vizita la biroul pen­tru acci­dente usoare al sec­tiei de Politie;
 • Mer­geti direct la un punct de con­statare al soci­etatii de asig­u­rare in maxim 48 de ore de la con­statarea eveni­men­tu­lui, pen­tru deschiderea dosaru­lui de dauna;
 • Inspec­torii de dauna va vor indica punc­tual care sunt doc­u­mentele care tre­buie depuse la dosar, insa puteti con­sulta si lista noas­tra de la sec­tiunea “Doc­u­mente” (link).

Auto­tur­ism vandalizat/spart — autor necunoscut

 • Tre­buie sa va prezen­tati ini­tial la sec­tia de Poli­tie din zona in care se afla par­cat auto­tur­is­mul pen­tru a declara dauna;
 • Va deplasati la un punct de con­statare al soci­etatii de asig­u­rari, in ter­men de 48 ore, unde veti prezenta actele emise de sec­tia de Politie.
 • Inspec­torii de dauna va vor indica punc­tual care sunt doc­u­mentele care tre­buie depuse la dosar, insa puteti con­sulta si lista noas­tra de la sec­tiunea “Doc­u­mente” (link).

Impor­tant de retinut:

 • Alegeti o uni­tate ser­vice care are con­ven­tie de decon­tare directa cu soci­etatea de asig­u­rare — ast­fel, veti putea ridica autove­hicu­lul dupa efec­tu­area reparatiei fara a achita con­traval­oarea ser­vici­ilor de reparatii;
 • In unele sit­u­atii, in func­tie de com­pa­nia de asig­u­rare, puteti efec­tua con­statarea daunei in ace­lasi ser­vice in care veti repara avari­ile — este indi­cat sa va intere­sati de acest lucru in momen­tul in care apelati ser­vi­ciul call cen­ter pen­tru programare.
Acci­dent cu vata­mari cor­po­rale mai mult de 2 autovehicule
 • Tre­buie sa va prezen­tati oblig­a­to­riu la sec­tia de Poli­tie din zona in care s-a pro­dus accidentul;
 • In cazul in care vehicu­lul nu se mai poate deplasa prin mijloace pro­prii, acesta poate fi trans­portat cu o plat­forma pana la cea mai apropi­ata uni­tate repara­toare, care efec­tua repara­tia, sau pana la cel mai apropiat loc de ada­po­s­tire a vehicu­l­u­lui (gara­jul sau locul de par­care de domi­ciliu). Inainte de a apela o com­panie de trans­port, ver­i­fica la asig­u­ra­torul tau casco in ce con­di­tii chel­tu­ielile de tractare pe plat­forma vor fi despagubite;
 • In cazul in care vehicu­lul poate fi deplasat, mer­geti la un punct de con­statare al soci­etatii de asig­u­rari, in ter­men de 48 ore, unde veti prezenta actele emise de sec­tia de Politie;
 • Inspec­torii de dauna va vor indica punc­tual care sunt doc­u­mentele care tre­buie depuse la dosar, insa puteti con­sulta si lista noas­tra de la sec­tiunea “Doc­u­mente” (link).

Impor­tant de retinut:

 • Alegeti o uni­tate ser­vice care are con­ven­tie de decon­tare directa cu soci­etatea de asig­u­rare — ast­fel, veti putea ridica autove­hicu­lul dupa efec­tu­area reparatiei fara a achita con­traval­oarea ser­vici­ilor de reparatii;
 • In unele sit­u­atii, in func­tie de com­pa­nia de asig­u­rare, puteti efec­tua con­statarea daunei in ace­lasi ser­vice in care veti repara avari­ile — este indi­cat sa va intere­sati de acest lucru in momen­tul in care apelati ser­vi­ciul call cen­ter pen­tru programare.
Doc­u­mente

Doc­u­mente nece­sare cand te prez­inti la asig­u­ra­tor pen­tru con­statarea avariilor

 • for­mu­la­rul de con­statare ami­a­bila com­ple­tat de ambii con­d­u­ca­tori auto, in cazul in care nu a fost intocmit pro­ce­sul ver­bal de catre Politie;
 • per­misul de conducere;
 • cer­ti­fi­catul de inma­tric­u­lare a autovehiculului;
 • buletinul/ cartea de identitate;
 • asig­u­rarea RCA pen­tru vehicu­lul tau si seria si numarul asig­u­rarii Casco;

Nota: Daca ai apelat la con­statarea ami­a­bila, asig­u­ra­torul iti va elib­era autor­iza­tia de reparatie.

Daca aveti o dauna la ASTRA
Avizari daune / pro­gra­mare constatare Call Cen­ter ASTRA Asis­tenta: 0800.0800.88 (apel gra­tuit din orice retea),
luni-vineri/ 09:00 — 20:00; sambata/ 09:00 — 16:00
Ser­vicii de asis­tenta rutiera  
Con­statari daune Bucuresti Cen­tru Con­statari Daune:
Adresa: Str. Arme­neasca nr. 3, sec­tor 2 (in spatele Com­plex­u­lui Hote­lier Mod­ern, sediul Bur­sei de Val­ori Bucuresti);
Tele­fon: 0750.990.500/ 501/ 502; 0755.096.361; 0755.096.359.
In tara va rugam apelati numarul de tele­fon 0800.0800.88 pen­tru detalii;

Apeland ser­vi­ciul call cen­ter puteti afla infor­matii despre:

 • Pro­ce­durile ce tre­buie urmate in cazul unui eveni­ment rutier;
 • Infor­matii despre cen­tre de con­statari daune / service-uri;
 • Doc­u­mentele care tre­buie depuse la dosarul de dauna;
 • Sta­diul dosaru­lui de dauna;
Daca aveti o dauna la ARDAF
Avizari daune / pro­gra­mare constatare Call Cen­terARDAF Asis­tenta: 021–405.54.66 (numar apela­bil din orice retea, apel tax­a­bil con­form tar­ifelor uti­lizate de Romt­ele­com)
NON-STOP
Ser­vicii de asis­tenta rutiera ARDAF Asis­tenta: 021–405.54.66 (non stop)
Con­statari daune Bucuresti Cen­trul de daune ARDAF:
Adresa: Str. Spataru Preda nr. 5–7, sec­tor 5;
Tele­fon: 021–315.20.27, 0742.378.003;
Pro­gram con­statari: 8:30–16.00;
In tara va rugam apelati numarul de tele­fon 021–405.54.66 pen­tru detalii;

Apeland ser­vi­ciul call cen­ter puteti afla infor­matii despre:

 • Pro­ce­durile ce tre­buie urmate in cazul unui eveni­ment rutier;
 • Infor­matii despre cen­tre de con­statari daune / service-uri;
 • Doc­u­mentele care tre­buie depuse la dosarul de dauna;
 • Sta­diul dosaru­lui de dauna;
Daca aveti o dauna la GROUPAMA
Avizari daune / pro­gra­mare constatare -
Ser­vicii de asis­tenta rutiera -
Con­statari daune Bucuresti Cen­tru Oper­aţional Daune Bucureşti:
Adresa: Calea Plevnei Nr 139, et. 4;
Tele­fon: 021–302.08.88; 021–302.76.60
E-mail: plevnei1@groupama.ro
In tara va rugam sa con­tac­tati cea mai apropi­ata sucur­sala Groupama;
Daca aveti o dauna la UNIQA
Avizari daune / pro­gra­mare constatare -
Ser­vicii de asis­tenta rutiera -
Con­statari daune Bucuresti Tele­fon: 0758.063.830/ 831/ 832/ 833/ 834; 021–327.54.48;
E-mail: avizaridaunebucuresti@uniqa.ro
In tara va rugam sa con­tac­tati cea mai apropi­ata sucur­sala Uniqa;
Daca aveti o dauna la BCR Asigurari
Avizari daune / pro­gra­mare constatare Call cen­ter 021‑9203 (apela­bil din orice retea — apel tax­a­bil con­form tar­ifelor uti­lizate de Romt­ele­com) sau 021–360.01.06 / 021.308.70.20 / 021.304.51.78
Ser­vicii de asis­tenta rutiera -
Con­statari daune Bucuresti Locul de con­statare al daunei va fi sta­bilit prin apelarea ser­vi­ci­u­lui call center;
In tara va rugam sa con­tac­tati cea mai apropi­ata sucur­sala BCR Asigurari;
Daca aveti o dauna la Allianz Tiriac
Avizari daune / pro­gra­mare constatare 021–201.91.80 (apela­bil din reteaua Romt­ele­com) sau 21.20.19.18 (apela­bil din reteaua Orange); luni-vineri, 08:00–20:00;
Ser­vicii de asis­tenta rutiera Tele­fon: 00431.525.03.53/ Fax: 00431.525.03.888 — 24h/ 24.
Con­statari daune Bucuresti Locul de con­statare al daunei va fi sta­bilit prin apelarea ser­vi­ci­u­lui call center;
In tara Locul de con­statare al daunei va fi sta­bilit prin apelarea ser­vi­ci­u­lui call center;
Daca aveti o dauna la Generali Asigurari
Avizari daune / pro­gra­mare constatare -
Ser­vicii de asis­tenta rutiera Ser­vi­ciu Asist Plus prin Europ Assis­tance: 0313.200.222
Con­statari daune Bucuresti Cen­trul de Daune
Adresa: Calea Plevnei nr. 53, sec­tor 1
Tele­fon: 021–311.50.61
Pro­gram con­statari: Luni-Joi: 09:00–17:00 (cu pauza intre 13:00–14:00);
Vineri: 09:00–16:00
In tara Va rugam sa va adresati agen­tiei Gen­er­ali Asig­u­rari din jude­tul sau local­i­tatea in care aveti resedinta;;