Expira RCA-ul si mereu uiti
Completati campurile obligatorii*
Nume si prenume/companie*

Email*

Telefon

Data*

Trimite un mesaj catre echipa Axasig si o sa fiti anuntat telefonic de catre un operator.
Noutati
Asigurari persoane

Axasig Broker Asigurari iti sta la dis­poz­i­tie pen­tru incheierea si altor tipuri  de asig­u­rari. Printre cele mai impor­tante enumeram :

Asig­u­rare Celule Stem

Asig­u­rarea pen­tru trans­plant de celule stem STEM CELL aduce un spri­jin finan­ciar par­in­tilor la nevoie, acoperind cos­turile si chel­tu­ielile unui trans­plant de celule stem, efec­tuat atat in Roma­nia, cat si in Uni­unea Euro­peana, daca trans­plan­tul nu poate fi efec­tuat in Romania.

Acoperirea STEM CELL include o gama larga de boli grave care pot fi tratate prin trans­plan­tul cu celule stem, acor­dand lim­ite de despagu­bire care preiau pre­siunea finan­ciara a unor momente si asa extrem de difi­cile in viata unor par­inti — pana la maxim 200.000 EUR chel­tu­ieli afer­ente trans­plan­tu­lui efec­tuat in Uni­unea Euro­peana, si pana la 100.000 EUR in Roma­nia, totul pen­tru o prima anu­ala de 120 EUR.

Asig­u­rarea de sanatate pen­tru cala­torii in strainatate

Este asig­u­rarea med­icala pen­tru cala­torii in strainatate. Este des­ti­nata per­soanelor fiz­ice cu varsta intre 0–85 ani care cala­toresc in strainatate, in scop tur­is­tic, in interes de afac­eri, la studii, pen­tru spe­cializari sau pen­tru a desfa­sura activ­i­tati lucrative.

Asgu­rarea are ca obiect acoperirea chel­tu­ielilor med­icale de urgenta in strainatate (con­sul­tatii si diag­nos­ti­care, trata­ment si med­icatie, spi­talizare, inter­ven­tii chirur­gi­cale, trans­port cu ambu­lanta, trata­ment den­tar etc) in caz de acci­dent si/sau imbol­navire (inclu­siv repa­tri­erea med­icala sau a cor­pu­lui neinsufletit).

Asig­u­rari de raspun­dere civila pro­fe­sion­ala

Obiec­tul asig­u­rarii il con­sti­tuie acoperirea daunelor cauzate ben­e­fi­cia­r­ilor de ser­vicii pro­fe­sion­ale, de fapta comisa din culpa de catre Asig­u­rat in cadrul exerci­tarii pro­fe­siei sale.

Aces­tea includ raspun­derea pro­fe­sion­ala a:

  • exper­tilor con­tabili, con­tabililor autor­izati, audi­to­rilor inde­pen­denti, eval­u­a­to­rilor si exper­tilor tehnici
  • avocatilor
  • notar­ilor publici
  • per­son­alu­lui med­ical, uni­tatilor san­itare si furni­zo­rilor de pro­duse si ser­vicii medicale
  • far­ma­cis­tilor, asis­ten­tilor de far­ma­cie si uni­tatilor farmaceutice
  • arhi­tec­tilor si inginer­ilor con­struc­tori din proiectare
  • oper­a­to­rilor si agen­tilor autor­izati sa inscrie avize de garantie in Arhiva Elec­tron­ica de Garan­tii Reale Mobiliare
  • activ­i­tatea de stan­dard­izare si cer­ti­fi­care a conformitatii

Asig­u­rari de viata

Asig­u­rarea de viata este un con­tract intre soci­etatea de asig­u­rari si Dvs., avand ca obiect suma asig­u­rata, plat­i­bila catre ben­e­fi­cia­rul politei la pro­duc­erea eveni­men­tu­lui asigurat.

Ini­tial acest risc era dece­sul asig­u­rat­u­lui, in acest caz polita fiind incheiata ca o asig­u­rare finan­ciara a fam­i­liei aces­tuia, in urma eveni­men­tu­lui nefericit. Suma asig­u­rata fiind cal­cu­lata in func­tie de posi­bil­i­tatile finan­ciare pen­tru a plati prima de asig­u­rare dar si a nevoilor fam­i­liei in cazul dece­su­lui asiguratului.

In timp, com­pani­ile de asig­u­rari au adau­gat riscu­lui de deces si vata­marea cor­po­rala, imbol­navirea, sau supravi­e­tuirea asig­u­rat­u­lui, ast­fel polita avand o perioada deter­mi­nata. Aceasta perioada poate fi aleasa de asig­u­rat cu con­di­tia sa se incadreze in min­i­mu­mul cerut de asig­u­ra­tor (in cazul celor mai multi asig­u­ra­tori, polita de asig­u­rare de viata se incheie pe min­i­mum 10 ani.)